Regulamin sklepu

INFORMACJA:

ZAKUP BONU PODARUNKOWEGO W GABINECIE ZDROWIA I URODY CLIVIA – Bon Podarunkowy zakupiony w naszym Gabinecie na miejscu lub przez sklep ważny jest 2 miesiące od daty zakupu (np. Kupują państwo bon w dniu 10.06.2017 r. to bon ważny jest do 10.08.2017 r.). Nie ma możliwości przedłużenia ważności bonu. W momencie zakupu bonu otrzymują od nas państwo unikatowy bon podarunkowy Dla Niej, Dla Niego lub Dla Dwojga. Prosimy o zachowanie paragonu, potwierdzenia płatności kartą lub płatności on-line (w przypadku płatności przelewem) Jeśli ktoś z państwa bliskich zgubi bon podarunkowy to jest to dla nas podstawa do wykonania usługi. W przypadku braku potwierdzenia zakupu bonu podarunkowego lub braku bonu podarunkowego – nie ma możliwości wykonania usługi. Prosimy o przemyślane decyzje w związku z zakupem bonów podarunkowych ponieważ zgodnie z obowiązującym nas prawem konsumenta nie zwracamy pieniędzy za tzw. nietrafiony prezent. Informujemy że każda osoba otrzymująca bon może wymienić usługę na inną bądź przepisać bon na inną osobę za dopłatą 5 zł za bon podarunkowy.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwany dalej „Kupującym” lub „Klientem”);

2. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gabinetcliviaolsztyn.pl/sklep, którego przedmiotem działalności jest sprzedaż bonów podarunkowych;

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego Gabinetu Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz;

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Ustawa – Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.);

6. Towar –Bony podarunkowe „Dla niej”, „Dla Niego”, „Dla Dwojga” – produkty dostępne w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy;

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz cenę za jaka jest on gotów towar kupić.

9. Poczta Upominkowa – usługa doręczenia zakupionego w Sklepie towaru przez pracowników Sklepu, świadczona na terenie Olsztyna (województwo Warmińsko – Mazurskie), połączona z usługą dodatkową w postaci wręczenia adresatowi dodatkowego prezentu wybranego w trakcie składania zamówienia przez kupującego.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy regulamin normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem ze sklepu www.gabinetcliviaolsztyn.pl/sklep;

2.2. Sklep Internetowy działający pod adresem www.gabinetcliviaolsztyn.pl/sklep prowadzony jest przez Lucynę Łazarewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz, NIP: 744 – 177 – 39-47, Regon: 362734919 Siedziba – ul. Kopernika 52, 14-260 Lubawa, miejsce wykonywania działalności – ul. Polna 1C/20 10-059 Olsztyn, Tel. +48500141284.

2.3. Prowadząca niniejszy serwis internetowy może w każdym czasie zmienić Regulamin przez udostępnienie na stronie serwisu jego nowej wersji. Nowy Regulamin obowiązuje w terminie 7 dni od jego udostępnienia w serwisie, chyba, że w treści Regulaminu wskazano inny termin. Prowadząca serwis zawiadomi o wprowadzeniu zmian w Regulaminie, poprzez informację w serwisie pod linkiem REGULAMIN prze okres dwóch tygodni. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary Regulamin.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość;
b) zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych, tj. urządzenie z aktualną przeglądarką internetową i dostępem do Internetu.

2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.gabinetcliviaolsztyn.pl/sklep oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.9. Informacja o cenie podawana na stronie www.gabinetcliviaolsztyn.pl/sklep ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

2.10. Zasady ochrony danych osobowych klientów sklepu www.gabinetcliviaolsztyn.pl/sklep zawarte są w dokumencie Polityka prywatności.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze usług Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości jego zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Gabinet Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Gabinet Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Gabinet Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Gabinetu Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową Gabinet Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz, dokonać wyboru towaru tj. Bonu upominkowego podzielonego na 3 kategorie „Dla Niej”, „Dla Niego”, „Dla Dwojga” , podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Gabinet Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem dostępnych usług wymienionych w formularzu zamówienia, tj.:

A. List Polecony Priorytetowy
B. Dostarczenie Bonu upominkowego do klienta za pomocą „Poczty Upominkowej”
C. Odbiór osobisty – odbywa się w miejscu wykonywania usług Kosmetyczno – dietetycznych, tj. pod adresem:
Gabinet Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz – ul. Polna 1C/10 -059 Olsztyn, tel. +48500141284
D. Zamówienia poza Polskę mogą być realizowane po wcześniejszym kontakcie i uzgodnieniu warunków realizacji usługi z obsługą sklepu.

5.3. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone po godz. 16.00 oraz w weekendy i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu dla osób fizycznych lub na życzenie rachunku

VI. Opłaty celne, akcyzowe i podatki poza granice państw Unii Europejskiej

6.1. Towar zakupiony w Sklepie, przesyłany poza granicę państw Unii Europejskiej może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym i podatkom w kraju przeznaczenia. Ceny Towarów i koszty dostawy nie zawierają powyższych opłat i podatków, których pokrycie spoczywa na Kliencie, a wysokość zależy od wewnętrznych przepisów kraju przeznaczenia. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat tych opłat i podatków prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym w kraju odbiorcy przesyłki.

6.2. Wysokość powyższych opłat i podatków zależy od rzeczywistej wartości Towarów (bez rabatu), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez rabatu) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki.

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) korzystając z przelewu tradycyjnego na wskazany numer konta bankowego
b) za pośrednictwem usługi – przelewy24.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Osoba fizyczna ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

W przypadku sprzedaży jednego towaru termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub rzeczy.

W przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub którym osoba trzecie inna niż przewoźnik wskazany przez Państwo weszła w posiadanie rzeczy.

Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zobowiązani są Państwo poinformować nas (proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy, oraz o ile są dostępne, Państwa numery telefonu, faksu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z gotowego wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Państwo wysłali informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Zwracany Towar musi zostać zwrócony w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. W przypadku odesłania produktu niespełniającego w/w warunku odstąpienie od umowy jest niemożliwe. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Państwo wyślecie oświadczenie o odstąpieniu na adres podany poniżej:
Gabinet Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz
ul. Polna 1C/20, 10-059 Olsztyn
+48500141284
e-mail: kontakt@gabinetcliviaolsztyn.pl

8.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Gabinet Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz
ul. Polna 1C/20, 10-059 Olsztyn
+48500141284
e-mail: kontakt@gabinetcliviaolsztyn.pl

8.3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niemniej Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.5. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.6. Jeżeli nie można będzie rozsądnie oceniając wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy, Klient zobowiązany będzie ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

8.7. Klient powinien otrzymać zwrot swojej płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Gabinet Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
Gabinet Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz
ul. Polna 1C/20, 10-059 Olsztyn
+48500141284
e-mail: kontakt@gabinetcliviaolsztyn.pl

Gabinet Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym czasie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1 Gabinet Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Gabinet Zdrowia i Urody CLIVIA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Gabinet Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz
ul.Polna 1C/20, 10-059 Olsztyn
e-mail: kontakt@gabinetcliviaolsztyn.pl

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Gabinet Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym czasie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji.

XI. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

11.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

11.2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

11.3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Usługodawcy kontakt@gabinetcliviaolsztyn.pl. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji

11.4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

XII. Postanowienia końcowe

12.2. Gabinet Zdrowia i Urody CLIVIA Lucyna Łazarewicz informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. PO zakończeniu postępowania reklamacyjnego Klient może złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed Sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 . Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

12.3. Sądem właściwym do rozstrzyganie ewentualnych sporów jest Sąd Rejonowy w Olsztynie.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Pobierz regulamin w PDF

Skontaktuj się z nami!

Możesz wysłać nam wiadomość, a my odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Not readable? Change text.